<  
  terug   

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TAMMINGA LEGAL B.V.

1.
Tamminga Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de notarispraktijk te beoefenen. Een lijst van de personen die indirect door middel van één of meer rechtspersonen aandeelhouder zijn van Tamminga Legal B.V. – welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid – wordt op verzoek toegezonden.

2.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Tamminga Legal B.V., maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Tamminga Legal B.V. werkzaam zijn of zijn geweest, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Tamminga Legal B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Tamminga Legal B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

3.1.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tamminga Legal B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2.
Het staat Tamminga Legal B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Tamminga Legal B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3.3.
Tamminga Legal B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tamminga Legal B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en is bevoegd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.
Indien de uitvoering van een opdracht door Tamminga Legal B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Tamminga Legal B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Tamminga Legal B.V. komt.

5.
Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

6.
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Indien Tamminga Legal B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter. Op de dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.